Recepis:
http://www.coolinarika.com/recept/762636/

Advertisements

Recepis:
http://www.coolinarika.com/recept/918123/

Mi smo čisto svetlo, koje nije nikada stvoreno, koje postoji uvek i zauvek, i dolazimo iz njega i idemo u njega, uzimajući čas ovaj čas onaj oblik, iz ovih i onih razloga. Ovo čisto svetlo je budastvo, koje ima tri glavne karakteristike, koje su bezgranična energija, inteligencija i sreća. Bogovi dolaze i odlaze, budastvo ostaje zauvek. Verujući u to ili ne, to je tako. Samo vi uživajte, i recitujte.

(After Bill Withers)

– Ain’t no sunshine when she’s gone
It’s not warm (when) she’s away
Ain’t no sunshine when she’s gone
And she’s always gone too long
Any time she goes away
– (I) wonder this time where she’s gone
Wonder if she’s gone to stay
Ain’t no sunshine when she’s gone
And this house just ain’t no home
Any time she goes away
– And I know…
Hey, I ought to live the young thing alone
But ain’t no sunshine when she’s gone
– Ain’t no sunshine when she’s gone
Only darkness every day
Ain’t no sunshine when she’s gone
And this house just ain’t no home
Any time she goes away
Any time she goes away
Any time she goes away
Any time she goes away
~~

We are pure light, which is never created, existing always and forever, and are coming from and are going to it, now taking this then that shape, for this and for that reasons. This pure light is our Buddhahood, having three main characteristics that are limitless energy, intelligence and happiness. Gods come and go, Buddhahood stays forever. Believing this or not, so it is. Just you enjoy, and chant.

Takođe, ‘Sutra kontemplacije na osnove uma’ tvrdi: “Ako hoćete da razumete uzroke koji su postojali u prošlosti, gledajte na rezultate kako su se manifestovali u sadašnjosti. A ako hoćete da razumete koji će se rezultati manifestovati u budućnosti, gledajte na uzroke koji postoje u sadašnjosti.”

(“Otvaranje očiju”, iz Spisâ [Gošo] Ničirena Dajšonina, orig. str. 279; pogledati izvor ovde: http://www.sgilibrary.org/view.php?page=279 ; prev. mica.de.mijatovic@gmail.com)

Likewise, the Contemplation on the Mind-Ground Sutra states: “If you want to understand the causes that existed in the past, look at the results as they are manifested in the present. And if you want to understand what results will be manifested in the future, look at the causes that exist in the present.”

(The Opening of the Eyes, Writings [Gosho] of Nichiren Daishonin, page 279)

See also: http://www.sgilibrary.org/view.php?page=279

Nirvana

[涅槃] (skt: nirvana; pali: nibbana; jpn: nehan )

Prosvetljenje, vrhunski cilj budističke prakse. Sanskritska reč “nirvana” znači “izduvan [napolje]” i različito se prevodi kao izumiranje/ugašenost, emancipacija [sloboda od], prestanak/prekid, mirovanje/nemost ili ne-rađanje [iznova]. Nirvana je izvorno prihvaćena kao stanje u kome su sve iluzije i želje kao i ciklus rađanja i umiranja ugašeni. Hinajanisti razlikuju dva tipa nirvane. Prvi je onaj arhata koji je eliminisao sve iluzije i neće se više iznova rađati na šest staza, ali koji je još uvek vezan za svet patnje s toga jer poseduje telo. To se zove nirvana sa ostatkom ili nepoptpuna nirvana. Druga je ona koju arhat dostiže u smrti, kada su i telo i um – izvori patnje – ugašeni. Ovo se zove nirvanom bez ostatka ili potpunom nirvanom. S toga jer hinajana budizam podučava tome da se vrhunski cilj prakse može dostići jedino u momentu smrti, to se zove učenjem o “svođenju tela na pepeo i poništavanju svesnosti.” Mahajanisti kritikuju ovu praksu usmerenu prema ovom cilju kao eskapističku i indiferentnu prema spasenju drugih, i verovatno su gornji izraz [hinajana] skovali u pogrdnom smislu. {Hina-jana: malo-vozilo/sredstvo prenosa; maha-jana: veliko-vozilo/sredstvo prenosa.} U mahajana budizmu, nirvana je počela da znači ne toliko kao neki izlaz iz sveta pojavnosti koliko kao jedno buđenje za pravu prirodu pojava, ili postizanje mudrosti bude. Čak i u mahajana sutrama, međutim, za ovo postizanje se smatra neophodnim eliminisanje zemaljskih želja na isti onaj način kako je izloženo u hinajana učenjima. Prema tome, podučavano je da je za dostizanje nirvane potreban neizmerno dug period.

Nasuprot ovome, Lotos sutra podučava da se probuđenjem za svoju urođenu prirodu bude može dosegnuti stanje nirvane u sadašnjem obliku kao obična osoba koja ima zemaljske želje i podnosi patnje rađanja i smrti. Ovime se otkriva princip da su patnje rađanja i smrti ništa drugo do nirvana. Sa stanovišta Lotos sutre, rođenje i smrt su dve integralne faze večnog života. Nirvana, prema tome, nije prestanak rađanja i smrti, već je stanje prosvetljenja koje se doživljava dok se ciklusi rađanja i smrti ponavljaju. Patnje rođenja i smrti i nirvana, ili prosvetljenje, nerazdvojivi su: nije neophodno da se ugasi jedno da bi se dostiglo drugo. Ove patnje pripadaju područjima devet svetova, a nirvana svetu budastva. Ovih devet svetova i svet budastva uzajamno su uključivi. Manifestujući stanje budastva, uživa se u nirvani dok se ciklus rođenja i smrti ponavlja.

~o~

(Preveo, sa engleskog, Mića Mijatović, mica.de.mijatovic@gmail.com, 2013-02-24, u Beogradu. Za originalni tekst pogledati post “What is nirvana, as it is taught by Lotus Sutra“)

Nirvana

[涅槃] (Skt; Pali nibbana; Jpn nehan )

Enlightenment, the ultimate goal of Buddhist practice. The Sanskrit word nirvana means “blown out” and is variously translated as extinction, emancipation, cessation, quiescence, or non-rebirth. Nirvana was originally regarded as the state in which all illusions and desires as well as the cycle of birth and death are extinguished. Hinayanists distinguish two types of nirvana. The first is that of the arhat who has eliminated all illusions and will no longer be reborn in the six paths, but who is still bound to the world of suffering in that he possesses a body. This is called the nirvana of remainder or incomplete nirvana. The second is that which the arhat achieves at death, when both body and mind—the sources of suffering—are extinguished. This is called the nirvana of no remainder or complete nirvana. Because Hinayana Buddhism teaches that the ultimate goal of practice can only be achieved at death, it was called the teaching of “reducing the body to ashes and annihilating consciousness.” Mahayanists criticized the practice directed toward this goal as escapist and indifferent to the salvation of others, and probably derogatively coined the above phrase. In Mahayana Buddhism, nirvana came to mean not so much an exit from the phenomenal world as an awakening to the true nature of phenomena, or the attainment of Buddha wisdom. Even in Mahayana sutras, however, this attainment is regarded as requiring the elimination of earthly desires in the same manner as expounded in the Hinayana teachings. Therefore, it is taught that nirvana requires an immeasurably long period to achieve.

In contrast, the Lotus Sutra teaches that, by awakening to one’s innate Buddha nature, one can reach the state of nirvana in his or her present form as an ordinary person who possesses earthly desires and undergoes the sufferings of birth and death. It reveals the principle that the sufferings of birth and death are none other than nirvana. From the standpoint of the Lotus Sutra, birth and death are two integral phases of eternal life. Nirvana, therefore, is not the cessation of birth and death, but a state of enlightenment experienced as one repeats the cycle of birth and death.The sufferings of birth and death and nirvana, or enlightenment, are inseparable: it is not necessary to extinguish one in order to attain the other. These sufferings belong to the nine worlds, and nirvana, to the world of Buddhahood. The nine worlds and the world of Buddhahood are mutually inclusive. By manifesting the state of Buddhahood, one enjoys nirvana while repeating the cycle of birth and death.

~o~

(Translated into Serbian by Mića Mijatović, mica.de.mijatovic@gmail.com, 2013-02-24, in Belgrade. See the post: “Šta je to nirvana, kako tome podučava Lotos sutra.”)

“Suffer what there is to suffer, enjoy what there is to enjoy. Regard both suffering and joy as facts of life and continue chanting Nam-myoho-renge-kyo, no matter what happens. Then you will experience boundless joy from the Law.  Strengthen your faith more than ever.

With my deep respect,

Nichiren.”

(Gosho “Happiness in This World”, addressed to samurai Shijo Kingo.  http://www.blueness-port.info/nichiren_yu/HappinessThisWorld.html)

Blooming

“Pati zbog onog zbog čega treba patiti, raduj se onome zbog čega se treba radovati. Gledaj na oboje, i na patnju i na radost, kao na činjenice života i nastavi da recituješ Nam-mjoho-renge-kjo, bez obzira šta se događa. Tada ćeš iskusiti bezgraničnu radost koja dolazi od Zakona. Ojačaj svoju veru više nego ikad.

Uz moje duboko poštovanje,

Ničiren.”

(Gošo “Sreća u ovom svetu”, upućen samuraju Šiđo Kingou.  http://www.blueness-port.info/nichiren_yu/HappinessThisWorld.html)