Nirvana

[涅槃] (skt: nirvana; pali: nibbana; jpn: nehan )

Prosvetljenje, vrhunski cilj budističke prakse. Sanskritska reč “nirvana” znači “izduvan [napolje]” i različito se prevodi kao izumiranje/ugašenost, emancipacija [sloboda od], prestanak/prekid, mirovanje/nemost ili ne-rađanje [iznova]. Nirvana je izvorno prihvaćena kao stanje u kome su sve iluzije i želje kao i ciklus rađanja i umiranja ugašeni. Hinajanisti razlikuju dva tipa nirvane. Prvi je onaj arhata koji je eliminisao sve iluzije i neće se više iznova rađati na šest staza, ali koji je još uvek vezan za svet patnje s toga jer poseduje telo. To se zove nirvana sa ostatkom ili nepoptpuna nirvana. Druga je ona koju arhat dostiže u smrti, kada su i telo i um – izvori patnje – ugašeni. Ovo se zove nirvanom bez ostatka ili potpunom nirvanom. S toga jer hinajana budizam podučava tome da se vrhunski cilj prakse može dostići jedino u momentu smrti, to se zove učenjem o “svođenju tela na pepeo i poništavanju svesnosti.” Mahajanisti kritikuju ovu praksu usmerenu prema ovom cilju kao eskapističku i indiferentnu prema spasenju drugih, i verovatno su gornji izraz [hinajana] skovali u pogrdnom smislu. {Hina-jana: malo-vozilo/sredstvo prenosa; maha-jana: veliko-vozilo/sredstvo prenosa.} U mahajana budizmu, nirvana je počela da znači ne toliko kao neki izlaz iz sveta pojavnosti koliko kao jedno buđenje za pravu prirodu pojava, ili postizanje mudrosti bude. Čak i u mahajana sutrama, međutim, za ovo postizanje se smatra neophodnim eliminisanje zemaljskih želja na isti onaj način kako je izloženo u hinajana učenjima. Prema tome, podučavano je da je za dostizanje nirvane potreban neizmerno dug period.

Nasuprot ovome, Lotos sutra podučava da se probuđenjem za svoju urođenu prirodu bude može dosegnuti stanje nirvane u sadašnjem obliku kao obična osoba koja ima zemaljske želje i podnosi patnje rađanja i smrti. Ovime se otkriva princip da su patnje rađanja i smrti ništa drugo do nirvana. Sa stanovišta Lotos sutre, rođenje i smrt su dve integralne faze večnog života. Nirvana, prema tome, nije prestanak rađanja i smrti, već je stanje prosvetljenja koje se doživljava dok se ciklusi rađanja i smrti ponavljaju. Patnje rođenja i smrti i nirvana, ili prosvetljenje, nerazdvojivi su: nije neophodno da se ugasi jedno da bi se dostiglo drugo. Ove patnje pripadaju područjima devet svetova, a nirvana svetu budastva. Ovih devet svetova i svet budastva uzajamno su uključivi. Manifestujući stanje budastva, uživa se u nirvani dok se ciklus rođenja i smrti ponavlja.

~o~

(Preveo, sa engleskog, Mića Mijatović, mica.de.mijatovic@gmail.com, 2013-02-24, u Beogradu. Za originalni tekst pogledati post “What is nirvana, as it is taught by Lotus Sutra“)

Advertisements